Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Jitka Kendíková

V pondělí 20. září 2021 se uskuteční volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků. Volby proběhnou od 14,00 do 16,30 ve vestibulu školy. Voleni budou dva zástupci rodičů.

Kandidáti z řad rodičů:

Poř. číslo Jméno, příjmení Bydliště Povolání Zákonný zástupce žáka
1. Bc. Miroslava Červená Katusice pedagog 8. ročník
2. Jan Dvořák Mladá Boleslav technik 8. ročník
3. Markéta Najmanová, M.A., PdD. Mladá Boleslav ID 4. ročník

9. ročník

 

 

Vážení rodiče,

všichni žáci školy obdrží zdarma MB kartu. MB karta je multifunkční karta pro žáky ZŠ, která funguje jako identifikační karta. Žáci ji budou moci využívat jako čip do školní jídelny, čip pro vstup do školy , průkazku do Městské knihovny, slouží jako jízdné v MHD Mladá Boleslav a umožňuje čerpat slevy v Městském bazénu Mladá Boleslav. V těchto případech není třeba kartu nijak  aktivovat.
V případě, že se rodič rozhodne aktivovat kartu u banky a dobije ji penězi, může fungovat jako předplacená karta, na níž lze dětem pohodlně posílat kapesné. Veškeré informace ohledně MB karty najdete na oficiálních stránkách https://www.mbkarta.cz/

 

Z důvodu bezpečnosti jsou na začátku roku generována nová přístupová hesla pro všechny zákonné zástupce a žáky 5. – 9. ročníků do webové aplikace Bakaláři. Z tohoto důvodu nebude možno se přihlásit starými údaji a je potřeba, aby se všichni nově přihlásili. Žáci obdrží nové přístupové údaje ve čtvrtek 2. září. 

Pokud používáte mobilní aplikaci je potřeba mít staženou aktuální aplikaci Bakaláři OnLine. V případě, že máte více dětí na naší škole, můžete si více účtů propojit v jeden. Po přihlášení  budete moci jednoduše mezi sourozenci přepínat – po přihlášení do webové aplikace si otevřete záložku „Nástroje“ a dále „Propojení účtů“ . 

V záložce „Nástroje“ si můžete zároveň změnit heslo, pro změnu hesla zadejte staré heslo a dvakrát nové heslo. Heslo musí být složeno minimálně z 8 znaků v kombinaci číslic, malých a velkých písmen.

V případě problému kontaktujte prosím třídního učitele. 

Školní rok bude zahájen ve středu 1. září 2021 v 8 hodin. Žáci se sejdou ve svých třídách, kde je přivítají třídní učitelé. Proberou s nimi organizaci následujících dní, poučí je o pravidlech chování a bezpečnosti a žáci 2. – 9. ročníku se  otestují antigenním testem. Žáci budou ve škole cca do 8,45. Žáci, kteří mají přihlášený oběd mohou na oběd, který se vydává od 8,45.

Testování žáků:

Žáci 1. tříd budou testováni ve čtvrtek 2. září. Další testování proběhne ve dnech 6. a 10. září, testováni nejsou žáci, kteří jsou ve lhůtě 180 dní od prodělání onemocnění Covid 19 nebo jsou minimálně 14 dní po druhé dávce očkování – nutno předložit potvrzení o očkování, případně  doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. 

Školní družina: 

  1. září – provoz odpolední školní družiny do 16,00
  2. od 2. září – ranní družina od 6,30, odpolední družina do 16,30 

Čtvrtek 2. září

Výuka na 1. stupni končí v 11,40 (1. třídy dle rozpisu), na 2. stupni je konec výuky ve 12,35. V rámci třídnických hodin žáci obdrží učebnice  a budou probíhat další třídnické práce. Zároveň všichni obdrží nové přístupové údaje k elektronické žákovské knížce – Bakaláři, žáci dostanou  i MB karty. Bližší informace jsou na oficiálním webu https://www.mbkarta.cz/.

Od pátku 3. září výuka bude probíhat dle platného rozvrhu hodin.

 

Poslední školní den 30. 6. 2021 se na naší škole uskutečnilo slavnostní vyřazení 9. ročníků. Vzhledem k velkému počtu žáků ukončujících devátý ročník se vyřazení konalo na školním hřišti. Rodiče, kamarádi žáků a další hosté tak mohli přehledně vidět vyřazení téměř sedmdesáti absolventů ZŠ a dozvědět se, kam směřují jejich další kroky v jejich dalším vzdělávání. Všichni absolventi dostali od svých třídních učitelů upomínkové předměty a ti na oplátku obdarovali své učitele květinou nebo jiným darem. Slavnostní vyřazení bylo ukončeno společným přípitkem a posledním společným fotografováním. Všem teď už bývalým deváťákům přejeme hodně štěstí v budoucím životě!

V době online výuky se žáci naší školy zúčastnili mimoškolního projektu “NAŠE OKOLÍ NENÍ SKLÁDKA”. Dobrovolně se zapojilo 48 žáků a někteří zapojili i členy své rodiny. Dohromady nasbírali úctyhodných 7265 litrů odpadu. Tímto množstvím by naplnili skoro 7 velkých kontejnerů o objemu 1100 litrů. Po návratu do školy proběhlo ocenění zapojených žáků, kteří obdrželi od paní ředitelky Mgr. Brigity Šulcové sladkou odměnu.

Všem, kteří přírodu odlehčili od několika desítek litrů odpadu, moc děkujeme.

Od května jsme se vrátili do lavic a hned pro nás začala praktická výuka v přírodovědných předmětech. V sedmých ročnících jsme poznávali v hodinách přírodopisu s paní učitelkou Evou Stebelskou luční byliny. V osmých ročnících při hodinách fyziky sestavovali s panem učitelem Markem Novákem elektrické obvody. Při chemickém semináři s paní učitelkou Brigitou Šulcovou vytvářeli oxid uhličitý a oxid siřičitý – žáci pozorovali rozpustnost vápenatých schránek v kyselině a zjišťovali, jak působí kyselé prostředí na zelené rostliny.

Praktická výuka v hodinách přírodovědných předmětů nás zaujala a bavila.

 

Od pondělí 17. května je prezenční výuka pro všechny žáky školy. Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu, o případných změnách budou informovat třídní učitelé. Od 17.5. se ruší se povinnost homogenních tříd, oddělení a skupin. Hodiny tělesné výchovy mohou probíhat venku. 

Od 17. 5. je provoz družiny  v běžném režimu (ranní družina od 6,30; odpolední do 16,30), ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.

Žákům základní školy při vzdělávání v základní škole, školní družině postačí jako dostatečná ochrana pouze chirurgická rouška. Antigenní testování žáků bude probíhat 1x týdně v pondělí ráno.

Od pondělí 3. května 2021 nastupují do školy žáci 2. stupně v tzv. rotační výuce. Žáci budou chodit jeden týden do školy prezenčně a v dalším týdnu budou doma na distanční výuce. Rozpis výuky všech tříd školy je následující.

3. – 7. května 
Prezenční výuka:
1. stupeň:  3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B, 5. A, 5. C
2. stupeň: 6. A, 6. B, 8. A, 8. B, 8. C
Distanční výuka:
1. stupeň: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 2. C, 4. C, 5. B
2. stupeň: 7. A, 7. B, 7. C, 9. A, 9. B, 9. C

10. – 14. května 
Prezenční výuka:
1. stupeň: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 2. C, 4. C, 5. B
2. stupeň: 7. A, 7. B, 7. C, 9. A, 9. B, 9. C
Distanční výuka:
1. stupeň:  3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B, 5. A, 5. C
2. stupeň: 6. A, 6. B, 8. A, 8. B, 8. C