Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Školní metodik prevence – Mgr. Pavla Čermáková

Konzultační hodiny:

čtvrtek  13,30 – 14,00;  15,30 – 16,00,  popřípadě po domluvě kdykoliv

Kontakt:

 

Metodička prevence plní na škole důležitou funkci v oblasti prevence rizikového chování a intervence v již v nastalých situacích.

Spolupracuje s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Zpracovává preventivní program školy a organizuje projekty zaměřené na prevenci negativních jevů. Napomáhá řešit prvotní projevy nežádoucích jevů a doporučuje další odborná pracoviště. Organizuje pro žáky besedy, přednášky a další akce k prevenci sociálně patologických jevů (záškoláctví, rizikové chování, kouření, alkohol, xenofobie, vandalismus, kriminální chování, závislosti aj.) Poskytuje poradenství pro rodiče i pedagogy Ve škole sleduje třídní kolektivy, klima třídy a další problémy ve vztazích mezi žáky. Vede administrativu své práce.

  • spolupracuje se školním psychologem a školním speciálním pedagogem
  • spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli
  • pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole
  • sleduje aktuální situaci ve škole a inovuje strategie přístupu k prevenci
  • poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit
  • spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek
  • zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji
  • spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních
  • ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům
  • podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volnočasových aktivit

Školní preventivní program 2022-2023