Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Podle §167 a §168 Zákona č. 561/2004 Sb. je na ZŠ Dr. E. Beneše zřízena školská rada. Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Školská rada: 

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy ČŠI
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli atd.

Složení školské rady:

 • Bc. Miroslava Červená – zástupce nezletilých žáků
 • p. Jan Dvořák – zástupce nezletilých žáků
 • Mgr. Věra Bělohlávková – pedagog
 • Mgr. Jitka Kendíková – pedagog
 • ing. Markéta Dytrychová –  za zřizovatele školy
 • pí. Lucie Vernerová – za zřizovatele školy