Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Na naší škole je zřízeno Školní poradenské pracoviště, které je tvořeno školním psychologem, výchovným poradcem, školním metodikem prevence a speciálním pedagogem.

Školní poradenské pracoviště poskytuje služby v oblasti výchovných, výukových a vztahových problémů, kariérového poradenství, podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a u dětí nadaných (ve smyslu vyhlášky 27/2016 Sb.), sociálně patologických jevů a další aktivity. Veškerá činnost pracovníků ŠPP se řídí vyhláškou 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a jejími dalšími změnami v platném znění. Služby jsou poskytovány bezplatně.

Nedílnou součástí poskytování podpory a pomoci v procesu vzdělávání jsou na naší škole asistenti pedagoga a školní asistent.

Našim hlavním cílem je zkvalitnění pedagogicko-psychologických a poradenských služeb pro pedagogy, rodiče a žáky.

Cílem našeho pracoviště je:

  • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků, pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu vzdělávání
  • naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů v průběhu vzdělávání
  • prevence a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů (zejména šikany a jiných forem agresivního chování, zneužívání návykových látek) a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací
  • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů integrace žáků se zdravotním postižením
  • vhodná volba vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění
  • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky národnostních menšin nebo etnických skupin
  • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané

Výchovný poradce

Školní metodik prevence

Školní psycholog

Speciální pedagog