Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Akce školy

Skupinka nadšených keramiků z prvních a třetích tříd na středu 14. 6. přichystala svým rodičům, kamarádům a učitelům malou výstavku svých výrobků i se slavnostním zahájením. Stoly v dílně se tak prohýbaly nejen pod keramickými uměleckými díly, ale i pod skvělým občerstvením, které děti donesly. Všichni měli v den vernisáže svou úlohu a připravili pro své hosty i zábavný program.
Cestu do dílny tedy všichni našli díky Máťovi, Matějovi a Honzíkovi, přivítáni byli Kristýnkou, pobavili se u vtipného tematického kvízu od Kuby. O tom, jak probíhá celý proces tvorby keramiky, se dozvěděli od Janičky, Káji, Lucinky a Emilky. Nechyběla ani skvělá živá hudba v podání Kristýnky a jako milé hostitelky se u pohoštění projevily: Verča, Anička a Varvara.
Na závěr si svá dílka odnesly domů, ale na to společné „ Zámek se zahradou“ se ještě můžete těšit. Bude vystaveno příští školní rok ve škole.

 

V průběhu dubna a května se naši žáci sešli na Školním fóru.

Akce, kterou v dubnu pořádalo Zdravé město Mladá Boleslav, se účastnili dva až tři žáci z každé třídy od pátého až devátého ročníku a jejím cílem bylo zamyslet se nad kvalitou života v našem městě a v naší škole. V průběhu celého dopoledne se děti na setkání se zástupcem projektu, zástupkyní ředitele a paní učitelky ze školního parlamentu zabývaly tím, co se jim líbí a nelíbí v Mladé Boleslavi a pak v naší škole. Podněty, které vzešly z tohoto velmi příjemného pracovního dopoledne, si převzalo vedení školy i Zdravého města. Děkujeme všem účastníkům za ochotu sdílet svůj pohled na tato témata.

Druhá část Školního fóra a prezentace postřehů z návštěv škol.

V květnu proběhlo pokračování Školního fóra, na kterém žáci, kteří se zapojili do projektu“ Jak se žije u sousedů“ prezentovali své postřehy z návštěv ostatních škol. Setkání se účastnili opět stejní zástupci tříd, školního parlamentu a paní ředitelka s její zástupkyní. Všechny dvojice skvěle popsaly své zážitky z celého dne v jiné škole, přehledně předali informace, které zjistily a velmi mile odpovídali na dotazy ostatních žáků i dospělých.

Za jejich vynikající výstupy a reprezentaci školy jim děkujeme.

V květnu se naše škola účastnila projektu „Jak se žije u sousedů“.

 Cílem projektu, který pořádal školní parlament 5. ZŠ, byla zejména vzájemná inspirace škol a žáků. Projekt probíhal tak, že naše dvojice žáků (vyslanců) strávila celý den s žáky (průvodci) na jejich škole a naopak. Vyslanci měli za úkol prozkoumat školu, kterou navštívili a zjistit od žáků, učitelů, ředitelů informace, které je zajímali. Také si mohli celou školu prohlédnout, účastnit se výuky či poobědvat v místní jídelně. Průvodci byli vyslancům zdrojem informací, oporou a prostředníkem v komunikaci na škole. Naši žáci takto navštívili Základní školu Dukelská, ZŠ Pastelka, ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Debř.

Vyslanci a průvodci Magdaléna Kováčová, Ema Flimelová, Viktoriya Sabadosh, Janet Bandyová, Tereza Václavská, Maxim Kalina, Filip Svoboda, Marie Šulitková, Lucie Šindelářová a Mikuláš Albert Macháček své role zvládli skvěle. Děkujeme.

Ve čtvrtek 18. května ve škole proběhl „Den v pyžamech“

Této zábavné akce, kterou skvěle připravily děti ze školního parlamentu, se účastnili žáci z 1. i z 2. stupně i se svými vyučujícími. Kromě absolvování celého dnu ve vlastním nočním úboru proběhla třídní volba o dva nejlepší pyžamové modely, velká módní přehlídka školního kola o nejlepší „pyžamáky“, společné zpívání písničky Večerníček, focení ve „fotokoutku“ a místy i tematické vyučování věnované spánku a snům.

Děkujeme žákům, kteří se zapojili do přípravy a organizace, a také všem zúčastněným pyžamákům. 🙂

V pátek 12. května se na Dětském dopravním hřišti při 8. ZŠ uskutečnilo každoročně konané okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů pořádané organizací BESIP.
Naše škola do soutěže nominovala pouze kategorii mladších cyklistů, ve které školu reprezentoval tým složený z žáků 4. C (Veronika Jirsová, Elena Tomková, Rudolf Mašín a Adam Jilemnický). Naši mladí cyklisté se museli postupně vypořádat s písemným testem pravidel provozu na pozemních komunikacích (teoretická část) a následně s jízdou po dopravním hřišti podle pravidel provozu, jízdou zručnosti na jízdním kole a zásadami poskytování první pomoci (praktická část).
A cyklisté z „Benešovky“ si vedli velmi dobře. I když se jim nakonec nepovedlo skončit na stupních vítězů, je páté místo velkým úspěchem.
Všem našim úspěšným mladým cyklistům a cyklistkám patří velká gratulace a poděkování za účast v soutěži.

 

Konec dubna patří čarodějnicím a jinak tomu nebylo ani letos na naší škole. Po ranním sletu všech malých čarodějnic a čarodějů do školy probíhaly třídní programy, kdy děti čarovaly, psaly brkem, zpívaly a tančily. Nechyběl ani tradiční průvod městem a čarodějnický rej na školním hřišti. Všichni jsme se v tento den stali někým jiným a moc jsme si to užili.

Vážení rodiče,

zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024 proběhnou na školách zřizovaných městem Mladá Boleslav dne:

  • 14. dubna 2023 (pátek)            od 14:00 do 17:00 hodin
  • 15. dubna 2023 (sobota)          od 9:00 do 11:00 hodin

K zápisu se hlásí každé dítě, které k 31. 8. 2023 dovrší 6 let věku.

Dítě mladší 6 let lze přijmout k povinné školní docházce, požádá-li o to zákonný zástupce, za těchto podmínek:

  • dítě narozené v době od září do konce prosince 2017 má doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
  • dítě narozené v době od ledna do konce června 2018 má doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Toto doporučení je přílohou k žádosti o přijetí k povinné školní docházce.

Zákonný zástupce žáka může žádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí být doplněna doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa

Školská poradenská pracoviště v Mladé Boleslavi:

  • PPP Středočeského kraje, pracoviště Mladá Boleslav, Václavkova 1040 (na 8. ZŠ)
  • SPC, Na Celně 2, Mladá Boleslav (součást SŠ, ZŠ, MŠ, DD a SPC Mladá Boleslav)

Jestliže dítěti již byl povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky. Může požádat na jiné škole, než na které původně žádal. 

Zákonní zástupci žáka mohou volit školu mimo stanovený školský obvod. Přednostně jsou ale přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obvodu školy, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Školské obvody jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou 1/2018

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/24:

  1. Trvalé bydliště ve spádovém školském obvodu (viz. Vyhláška města Mladá Boleslav)
  2. Dítě je členem BK Mladá Boleslav
  3. Sourozenec na škole
  4. Bydliště v Mladé Boleslavi a okolí

O přijetí k plnění povinné školní docházky rozhoduje ředitel. Seznam přijatých dětí bude  zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na stránkách školy, rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno v zákonné lhůtě.

 

 

 

Během března se třída 7. A a 7. B vydala na lyžařský kurz do Špindlerova Mlýna na Medvědí chalupu. Sněhové podmínky byly vynikající. Někteří žáci jezdili na lyžích a snowboardech poprvé, ostatní se v jízdě na lyžích a snowboardech zdokonalili. Po lyžování si žáci užili i bobování a stavění výrobků ze sněhu. Lyžařský kurz se nám vydařil.