Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Akce školy

Poslední školní den 30. 6. 2021 se na naší škole uskutečnilo slavnostní vyřazení 9. ročníků. Vzhledem k velkému počtu žáků ukončujících devátý ročník se vyřazení konalo na školním hřišti. Rodiče, kamarádi žáků a další hosté tak mohli přehledně vidět vyřazení téměř sedmdesáti absolventů ZŠ a dozvědět se, kam směřují jejich další kroky v jejich dalším vzdělávání. Všichni absolventi dostali od svých třídních učitelů upomínkové předměty a ti na oplátku obdarovali své učitele květinou nebo jiným darem. Slavnostní vyřazení bylo ukončeno společným přípitkem a posledním společným fotografováním. Všem teď už bývalým deváťákům přejeme hodně štěstí v budoucím životě!

V době online výuky se žáci naší školy zúčastnili mimoškolního projektu “NAŠE OKOLÍ NENÍ SKLÁDKA”. Dobrovolně se zapojilo 48 žáků a někteří zapojili i členy své rodiny. Dohromady nasbírali úctyhodných 7265 litrů odpadu. Tímto množstvím by naplnili skoro 7 velkých kontejnerů o objemu 1100 litrů. Po návratu do školy proběhlo ocenění zapojených žáků, kteří obdrželi od paní ředitelky Mgr. Brigity Šulcové sladkou odměnu.

Všem, kteří přírodu odlehčili od několika desítek litrů odpadu, moc děkujeme.

Od května jsme se vrátili do lavic a hned pro nás začala praktická výuka v přírodovědných předmětech. V sedmých ročnících jsme poznávali v hodinách přírodopisu s paní učitelkou Evou Stebelskou luční byliny. V osmých ročnících při hodinách fyziky sestavovali s panem učitelem Markem Novákem elektrické obvody. Při chemickém semináři s paní učitelkou Brigitou Šulcovou vytvářeli oxid uhličitý a oxid siřičitý – žáci pozorovali rozpustnost vápenatých schránek v kyselině a zjišťovali, jak působí kyselé prostředí na zelené rostliny.

Praktická výuka v hodinách přírodovědných předmětů nás zaujala a bavila.

 

V pondělí 21.září zavítal mezi žáky 2. tříd policejní rada Mgr. Ondřej Kubala. Děti seznámil s tím Co je bezpečné chování, na jaké situace v běžném životě si musí dávat pozor. Dále se dozvěděli,  jak se mají zachovat v případě nutnosti.

Našim druháčkům se povídání s panem Mgr. Kubalou moc líbilo a těšíme se na další spolupráci.

Žáci 9. C se v rámci předmětu pracovní vyučování  – volba povolání setkali se zástupcem ŠKODA AUTO a.s., Středního odborného učiliště strojírenského panem  Bc. Vocem, který jim představil možnosti studia na jejich škole. Žáci se dozvěděli jaké maturitní i učební obory škola nabízí, jaké mohou získat benefity při studiu na škole a další informace, které potřebují vědět, pokud chtějí studovat na SOU Škoda.
Postupně se žáci devátých tříd setkají i s dalšími zástupci středních škol z Mladé Boleslavi, aby měli co nejvíce informací, které budou potřebovat při rozhodování o dalším studiu po základní škole.

Naše škola se zapojila do programu podpory sportů ve školách, konkrétně miniházené. Už v loňském roce jsme zařadili do hodin tělesné výchovy základní pravidla a činnosti, jako jsou přihrávky, chytání míče, hod na branku. Od září tohoto školního roku k nám opět do hodin tělesné výchovy dochází pan Radovan Kábrt a příležitostně i krajský trenér pan Martin Dohnal a pod jejich vedením se žáci 5. ročníků zdokonalují a připravují na první turnaj, který proběhne na přelomu října a listopadu.

Ve školní družině 3. A proběhla 18. září 2020 akce na téma Kreativita.

Děti sestavovaly dle skupin z kartonových dílů domečky a lodě. Osvojily si tak, jak mají mezi sebou spolupracovat a komunikovat, aby došly ke správnému řešení zadaného úkolu.

Na závěr si mohly děti dle své fantazie tyto modely vymalovat.

Dětem se akce moc líbila. Jsou to šikulky.

24. září  se konala laboratorní práce žáků osmých ročníků v ZOO v Liberci, která byla zaměřena na etologické pozorování savců.
Při této příležitosti byl předán výtěžek  finanční sbírky, kterou uspořádali žáci 1. a 2. stupně na podporu chovu Makaka lvího. Zástupci z řad žáků školy si převzali dárcovský list a dozvěděli se některé zajímavosti ze života makaků.
Všem dárcům děkujeme.

V pátek 14. 2. 2020 se žáci 3. B zúčastnili basketbalového turnaje třetích tříd pořádaného basketbalovým oddílem TJ AŠ Mladá Boleslav na 5. základní škole. Do turnaje se zapojilo 8 škol z Mladé Boleslavi. Žáci odehráli celkem čtyři utkáni. Ve všech skončili úspěšně, což jim zajistilo první místo v turnaji. K celkovému vítězství získala navíc naše žákyně Ela Kavalírová ocenění nejlepší hráčky turnaje.