Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Od 1. září 2013 pracuje na naší škole školní psycholog – Mgr. Marcela Drázská.

Ve škole je přítomna každé pondělí, úterý a čtvrtek od 9 hodin do 12 hodin. Termíny schůzky si můžete sjednat na telefonním čísle 724 233 430.

Její činnost a náplň práce vychází z obsahu vyhlášky č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb škole. Jedná se o poradenské, metodické a informační činnosti.

Školní psycholog pracuje přímo na škole. Setkává se svými žáky či studenty v jejich přirozeném prostředí. Jeho činnost má řadu neocenitelných výhod – je neustále k dispozici, může okamžitě reagovat na krizovou intervenci, dále dobře zná jednotlivé třídy, žáky v nich. Má možnost sledovat jejich individuální psychický vývoj, zná rodinné, emoční a sociální zázemí dětí. Navíc důvěrně zná i školní klima, pedagogický sbor.

Školní psycholožka poskytuje konzultace k problematice výchovy a vzdělávání rodičům, žákům i pedagogům podle potřeby v konzultačních hodinách. Každým rokem využívá jejích služeb stále více rodičů, žáků i pedagogů.

Školní psycholog pracuje ve třech liniích působení:

 • žáci,
 • rodiče
 • pedagogové

Nabízí pomoc při řešení problémů výchovných, vzdělávacích, komunikačních, osobních, sociálních.

Metody práce školního psychologa

Péče o žáky:

 • vedení třídních kolektivů (prevence, intervence, diagnostika)
 • individuální péče (diagnostika, konzultace, terapie, poradenství)
 • individuální konzultace při studijním selhávání či výchovných obtížích
 • náslechy ve vyučovacích hodinách u dětí ohrožených selháváním
 • kontrola a poskytování podpůrných opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • konzultace pro žáky v případě výchovných, vzdělávacích či vztahových obtíží, nasměrování na další odborníky
 • poskytování krizové intervence žákům či třídě

 Péče pro rodiče:

 • individuální konzultace při studijních, vztahových a výchovných problémech dětí
 • zátěžové rodinné situace
 • narušené vztahy s dětmi

Péče pro učitele:

 • konzultace pro učitele
 • metodické správu
 • práce se syndromem vyhoření

 

Individuální  poradenství

Individuální práce s žáky začíná v případě výskytu problému. Zde bývají zadavatelé rodiče, učitelé, samy děti přicházejí pouze v krizových situacích.

Poradenství pro pedagogy- jedná se o konzultace, metodickou pomoc. Konzultace, kdy vyučující přichází s konkrétním dotazem či problémem, je pak nejčastější formou spolupráce. Metodicky pomáhá školní psycholog především začínajícím učitelům a zejména třídním učitelům. Odbornou pomoc nabízí školní psycholog v případě stresu v každodenní pedagogické práci. Profesní setkání většinou spočívá v tom, že se cíleně pracuje s osobním problémem učitele, řeší se také zátěžové momenty v práci pedagoga.

 

Často se v práci s třídním kolektivem využívá sociometrie – je metoda umožňující měřit v sociálních skupinách výběrové vztahy členů založené na vzájemném přijímání a odmítání. Ve vztahu k jednotlivci vypovídá o jeho postavení ve skupině, z hlediska skupiny odhaluje strukturu výběrových vztahů, která je pro danou skupinu specifická a určuje některé role významně ovlivňující aktivity a chování jejích členů.

Sociometrické šetření bývá většinou provedeno na základě žádosti vedení školy a třídního učitele. Hlavním cílem této oblasti je rozvoj osobnostních a sociálních dovedností a návyků u žáků, optimalizace vztahů ve třídě, prevence šikanování atd.

Při práci s kolektivy se dále využívají psychosociální hry, různé osobnostní dotazníky atd.

Školní psycholožka úzce spolupracuje s PPP, SPC, s Policií ČR, s OSPOD ML. Boleslav, s praktickými lékaři a ostatními specialisty. Dle potřeby zpracovává zprávy o konzultacích dětí pro výše zmíněné instituce.

Jak školní psycholog pracuje? 

Ke školnímu psychologovi se žáci dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Pracuje se třídou jako s kolektivem žáků i s jednotlivci.  

K individuální systematické práci s dítětem, ke skupinové dlouhodobé práci nebo k psychodiagnostice je nutný Individuální písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců. Tento souhlas rodiče podepisují až v případě, že vznikne potřeba systematické práce s dítětem. 

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.