Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Novinky

Poslední školní den 30. 6. 2021 se na naší škole uskutečnilo slavnostní vyřazení 9. ročníků. Vzhledem k velkému počtu žáků ukončujících devátý ročník se vyřazení konalo na školním hřišti. Rodiče, kamarádi žáků a další hosté tak mohli přehledně vidět vyřazení téměř sedmdesáti absolventů ZŠ a dozvědět se, kam směřují jejich další kroky v jejich dalším vzdělávání. Všichni absolventi dostali od svých třídních učitelů upomínkové předměty a ti na oplátku obdarovali své učitele květinou nebo jiným darem. Slavnostní vyřazení bylo ukončeno společným přípitkem a posledním společným fotografováním. Všem teď už bývalým deváťákům přejeme hodně štěstí v budoucím životě!

V době online výuky se žáci naší školy zúčastnili mimoškolního projektu “NAŠE OKOLÍ NENÍ SKLÁDKA”. Dobrovolně se zapojilo 48 žáků a někteří zapojili i členy své rodiny. Dohromady nasbírali úctyhodných 7265 litrů odpadu. Tímto množstvím by naplnili skoro 7 velkých kontejnerů o objemu 1100 litrů. Po návratu do školy proběhlo ocenění zapojených žáků, kteří obdrželi od paní ředitelky Mgr. Brigity Šulcové sladkou odměnu.

Všem, kteří přírodu odlehčili od několika desítek litrů odpadu, moc děkujeme.

Od května jsme se vrátili do lavic a hned pro nás začala praktická výuka v přírodovědných předmětech. V sedmých ročnících jsme poznávali v hodinách přírodopisu s paní učitelkou Evou Stebelskou luční byliny. V osmých ročnících při hodinách fyziky sestavovali s panem učitelem Markem Novákem elektrické obvody. Při chemickém semináři s paní učitelkou Brigitou Šulcovou vytvářeli oxid uhličitý a oxid siřičitý – žáci pozorovali rozpustnost vápenatých schránek v kyselině a zjišťovali, jak působí kyselé prostředí na zelené rostliny.

Praktická výuka v hodinách přírodovědných předmětů nás zaujala a bavila.

 

Od pondělí 17. května je prezenční výuka pro všechny žáky školy. Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu, o případných změnách budou informovat třídní učitelé. Od 17.5. se ruší se povinnost homogenních tříd, oddělení a skupin. Hodiny tělesné výchovy mohou probíhat venku. 

Od 17. 5. je provoz družiny  v běžném režimu (ranní družina od 6,30; odpolední do 16,30), ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.

Žákům základní školy při vzdělávání v základní škole, školní družině postačí jako dostatečná ochrana pouze chirurgická rouška. Antigenní testování žáků bude probíhat 1x týdně v pondělí ráno.

Od pondělí 3. května 2021 nastupují do školy žáci 2. stupně v tzv. rotační výuce. Žáci budou chodit jeden týden do školy prezenčně a v dalším týdnu budou doma na distanční výuce. Rozpis výuky všech tříd školy je následující.

3. – 7. května 
Prezenční výuka:
1. stupeň:  3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B, 5. A, 5. C
2. stupeň: 6. A, 6. B, 8. A, 8. B, 8. C
Distanční výuka:
1. stupeň: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 2. C, 4. C, 5. B
2. stupeň: 7. A, 7. B, 7. C, 9. A, 9. B, 9. C

10. – 14. května 
Prezenční výuka:
1. stupeň: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 2. C, 4. C, 5. B
2. stupeň: 7. A, 7. B, 7. C, 9. A, 9. B, 9. C
Distanční výuka:
1. stupeň:  3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B, 5. A, 5. C
2. stupeň: 6. A, 6. B, 8. A, 8. B, 8. C

Výsledky zápisu do prvních tříd ve školním roce 2021/2022 jsou zobrazeny v přiloženém souboru.

Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout ve škole od 3. května 2021 do 21. května 2021 v úřední hodiny – pondělí 8,00 – 12,00, středa 12,00 – 15,30 nebo po domluvě na e-mail sekretariat@zsbenese.cz.

Výsledky zápisu

Vážení rodiče,

od 12 dubna bude výuka na prvním stupni v tzv. rotačním režimu.

 12. dubna – 16. dubna

Prezenční výuka:  třídy 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 2. C, 4. C, 5. B

Distanční výuka: třídy 3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B, 5. A, 5. C 

19. dubna – 23. dubna 

Prezenční výuka: třídy 3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B, 5. A, 5. C 

Distanční výuka: třídy 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 2. C, 4. C, 5. B

 

Na 2. stupni žáci pokračují v distanční výuce.

Provoz školní družiny:

 • 12. dubna nebude v provozu ranní školní družina, odpolední provoz bude do 16,30
 • od 13. dubna bude ranní družina od 6,30 a odpolední do 16,30
 • ve školní družině budou oddělení dle jednotlivých tříd

Veškeré informace ohledně nástupu žáků 1. stupně obdržíte od třídních učitelů.

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně. Bližší informace ohledně testování žáků si můžete prohlédnout v níže uvedených letácích. 

Leták k testování pro žáky

Leták k testování pro rodiče

Instruktážní leták – LEPU testy

Instruktážní video – testování žáků LEPU testy

Vážení rodiče,

vzhledem k současné epidemiologické situaci a uzavření škol proběhnou zápisy do prvních tříd online formou  v termínu od 1. dubna do 16. dubna 2021 prostřednictvím aplikace “Zápisy online“.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou na školách zřizovaných městem Mladá Boleslav v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2021 do 16. dubna 2021.

 • Zákonný zástupce navštíví webové stránky dané školy, klikne na odkaz “Online zápis” a zobrazí se mu formulář, kde vyplní potřebné osobní údaje včetně kontaktních informací. Tento formulář se poté ihned automaticky odešle do systému školy.
 • Po vyplnění formuláře zákonný zástupce dokončí formální část zápisu podpisem. Zákonný zástupce si vyplněný pdf soubor vytiskne a podepsaný formulář do dané školy společně s kopií rodného listu dítěte, případně kopií dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud jste občan státu mimo EU) doručí:
 1. Osobně – čas možnosti doručení je vždy pondělí a středa (8:00- 11:30), nebo v jiný termín po telefonické domluvě se školou (326 324 075)
 2. Poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 3. Datovou schránkou – kyas8mw
 4. Emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce sekretariat@zsbenese.cz

*V případě, že zákonný zástupce nemá možnost formulář vytisknout, domluví se s danou školou na tisku přímo ve škole.

 •  Zákonný zástupce v případě, že nemá možnost „Online zápisu“, si po telefonické domluvě se školou sjedná osobní návštěvu školy, kde bez přítomnosti dítěte vyplní formulář o zápisu do ZŠ a předá škole kopií rodného listu dítěte, případně kopii dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud jste občan státu mimo EU)

K zápisu se hlásí každé dítě, které k 31. 8. 2021 dovrší 6 let věku.

Dítě mladší 6 let lze přijmout k povinné školní docházce, požádá-li o to zákonný zástupce, za těchto podmínek:

 • dítě narozené v době od září do konce prosince 2021  má doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
 • dítě narozené v době od ledna do konce června 2022má doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
 • Toto doporučení je přílohou k žádosti o přijetí k povinné školní docházce.

Zákonný zástupce žáka může žádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. O odklad je možné požádat přímo při vyplňování formuláře online zápisu v příslušné položce. Žádost musí být doplněna doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty doloží zákonný zástupce (společně s formulářem) způsobem popsaným výše.

Školská poradenská pracoviště v Mladé Boleslavi:

 • PPP Středočeského kraje, pracoviště Mladá Boleslav, Václavkova 1040 (na 8. ZŠ)
 • SPC, Na Celně 2, Mladá Boleslav (součást SŠ, ZŠ, MŠ, DD a SPC Mladá Boleslav)

Jestliže dítěti již byl povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce musí opět požádat o přijetí k plnění povinné
školní docházky. Může požádat na jiné škole, než na které původně žádal. 

Zákonní zástupci žáka mohou volit školu mimo stanovený školský obvod. Přednostně jsou ale přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obvodu školy, a to do výše povoleného počtu
žáků uvedené ve školském rejstříku. Školské obvody jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018, kterou najdete na stránkách města Mladá Boleslav.

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22:

 1. Trvalé bydliště ve spádovém školském obvodu (viz. Vyhláška města Mladá Boleslav )
 2. Dítě je členem BK Mladá Boleslav
 3. Sourozenec na škole
 4. Bydliště v Mladé Boleslavi a okolí

Pořadí odevzdaných žádostí nemá vliv na rozhodování ve správním řízení. O přijetí k plnění povinné školní docházky rozhoduje ředitel. Seznam přijatých dětí bude  zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na stránkách školy, rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno v zákonné lhůtě.

Obecné informace  k zápisu najdete i na stránkách města Mladá Boleslav zde.

 

Vážení rodiče,

žákům 1. a 2. ročníků předají třídní učitelé vysvědčení ve škole ve čtvrtek 28. ledna 2021.

Žákům ostatních ročníků bude výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 předán nejpozději 3. vyučovací den po jejich návratu do školy.

Pololetní hodnocení bude zveřejněno 28. ledna online v systému Bakaláři v elektronické žákovské knížce. Návod na zobrazení pololetní klasifikace najdete zde.