Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Novinky

Naše škola se zapojila do programu podpory sportů ve školách, konkrétně miniházené. Už v loňském roce jsme zařadili do hodin tělesné výchovy základní pravidla a činnosti, jako jsou přihrávky, chytání míče, hod na branku. Od září tohoto školního roku k nám opět do hodin tělesné výchovy dochází pan Radovan Kábrt a příležitostně i krajský trenér pan Martin Dohnal a pod jejich vedením se žáci 5. ročníků zdokonalují a připravují na první turnaj, který proběhne na přelomu října a listopadu.

Ve školní družině 3. A proběhla 18. září 2020 akce na téma Kreativita.

Děti sestavovaly dle skupin z kartonových dílů domečky a lodě. Osvojily si tak, jak mají mezi sebou spolupracovat a komunikovat, aby došly ke správnému řešení zadaného úkolu.

Na závěr si mohly děti dle své fantazie tyto modely vymalovat.

Dětem se akce moc líbila. Jsou to šikulky.

24. září  se konala laboratorní práce žáků osmých ročníků v ZOO v Liberci, která byla zaměřena na etologické pozorování savců.
Při této příležitosti byl předán výtěžek  finanční sbírky, kterou uspořádali žáci 1. a 2. stupně na podporu chovu Makaka lvího. Zástupci z řad žáků školy si převzali dárcovský list a dozvěděli se některé zajímavosti ze života makaků.
Všem dárcům děkujeme.

Z důvodu zhoršení epidemiologické situace byla pro letošní školní rok 2020/2021 zrušena návštěva divadel v Praze s Klubem mladého diváka. V průběhu září bude žákům vrácena zaplacená záloha.

Po celé škole jsou k dispozici dezinfekce a mýdla. Každý žák by si měl po příchodu do školy vydezinfikovat ruce dezinfekcí, která je k dispozici u každého vchodu.

V budově školy probíhá průběžný úklid, dezinfekce společných prostor a povrchů předmětů, které používá více lidí. Ve třídách se bude pravidelně větrat.

Platí zákaz vstupu rodičů a cizích osob do školy. V případě domluvené či nutné individuální návštěvy prosíme, abyste respektovali  pokyny při vstupu do školy. Žádáme rodiče, aby v maximální míře využívali pro komunikaci se školou komunikační systém školy – školní e-maily, KOMENS v elektronické žákovské knížce. Každý zákonný zástupce má  jedinečné přístupové heslo, které chrání zprávy před zneužitím. Zákonní zástupci, kteří ztratili heslo, kontaktují třídního učitele a domluví se na předání hesla nového. Novým žákům a jejich zákonným zástupcům bude v průběhu prvního týdne vygenerováno heslo a předáno.

Začátkem září  je nutná aktualizace telefonních i emailových kontaktů na všechny zákonné zástupce. Prosíme, abyste veškeré údaje pečlivě zkontrolovali a případné změny sdělili třídním učitelům. Zároveň žáci přinesou domů krátký dotazník týkající se  možnosti  připojení k případné online výuce, pokud by byla nařízena distanční výuka žáků.

Organizace výuky ve škole

  • Výuka na 1. stupni bude převážně probíhat v kmenové třídě. Přestávky budou mít jednotlivé třídy organizovány tak, aby se děti potkávaly minimálně. Do jiných tříd budou žáci přecházet pouze v dělených hodinách, při výuce informatiky a tělesné výchovy.
  • Výuka na 2. stupni bude dle možností probíhat též v kmenové třídě, žáci budou přecházet pouze při výuce jazyků, chemie, pracovních činnostech, hudební výchovy, tělesné výchovy a některých hodinách přírodopisu.
  • Žáci budou mít určený zasedací pořádek, který budou respektovat.

Dále Vás prosíme, abyste neposílali do školy dítě, které vykazuje příznaky COVID-19, v případě příznaků se nejdříve poraďte se svým lékařem. Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění – bude však věnovat těmto příznakům zvýšenou míru pozornosti a v případě příznaků neprodleně kontaktuje zákonné zástupce.

Veškerá opatření jsou dána na základě doporučení MŠMT ČR k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Daná opatření jsme se snažili, co nejvíce upravit dle  podmínek chodu naší školy.

 Věříme, že uvedená opatření v současné době pochopíte a budete respektovat.

 

 

Úterý 1. září 2020

V úterý výuka probíhá pouze 1. vyučovací hodinu od 8,00 do 8,45.

Žáci obdrží rozvrh a základní informace ohledně organizace školního roku, budou poučeni o bezpečnosti a nutnosti dodržování hygienických pravidel. Při nástupu do školy není od žáků vyžadováno potvrzení o bezinfekčnosti.

  • žáci 1. tříd do budovy školy vchází hlavním vchodem v doprovodu maximálně dvou rodinných příslušníků, které prosíme, aby po celou dobu pobytu ve škole měli roušku
  • žáci 1. stupně vchází do školy vchody dle rozpisu, který rodiče obdrželi mailem
  • žáci 2. stupně vchází hlavním vchodem
  • s nově přijatými žáky může první den do školy jeden zákonný zástupce, kterého prosíme, aby po celou dobu pobytu ve škole měl roušku

Ranní školní družina bude v provozu, odpolední družina bude do 15,00 hodin.

 

Středa  2. září 2020

  1. – 3. vyučovací hodina budou probíhat třídnické práce, další vyučování bude již dle rozvrhu bez odpoledního vyučování.

První třídy mají v prvním týdnu zkrácenou výuku – rodiče byli informováni třídními učitelkami.

Družina bude v běžném provozu – ranní od 6,30, odpolední do 16,30.

 

Od čtvrtka 3. září bude vyučování probíhat plně dle rozvrhu.

Vážení rodiče,

veškeré informace ohledně zahájení školního roku 2020/2021 a organizaci prvního zářijového týdne se dozvíte v posledním týdnu srpna prostřednictvím webových stránek, Bakalářů a od třídních učitelů.

Zároveň bude zveřejněn seznam sešitů na jednotlivé předměty a pomůcek pro žáky 2. stupně.

Vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude vydáno žákům v pátek 26. 6. 2020. O přesné organizaci rozdávání vysvědčení Vás budou informovat třídní učitelé.

Ve dnech 29. a 30. června 2020 bude pro žáky 1. stupně v případě zájmu zajištěn náhradní program. Prosíme o sdělení třídním učitelům do 23. 6. 2020, zda Vaše dítě bude docházet ve dnech 29. a 30. 6. 2020 do školy.

Pro žáky 2. stupně vyhlašuje ředitelka školy ve dnech 29. a 30. června 2020 ředitelské volno.