Mladá Boleslav, Laurinova 905, příspěvková organizace

Vážení rodiče,

vzhledem k současné epidemiologické situaci a uzavření škol proběhnou zápisy do prvních tříd online formou  v termínu od 1. dubna do 16. dubna 2021 prostřednictvím aplikace “Zápisy online“.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou na školách zřizovaných městem Mladá Boleslav v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2021 do 16. dubna 2021.

 • Zákonný zástupce navštíví webové stránky dané školy, klikne na odkaz “Online zápis” a zobrazí se mu formulář, kde vyplní potřebné osobní údaje včetně kontaktních informací. Tento formulář se poté ihned automaticky odešle do systému školy.
 • Po vyplnění formuláře zákonný zástupce dokončí formální část zápisu podpisem. Zákonný zástupce si vyplněný pdf soubor vytiskne a podepsaný formulář do dané školy společně s kopií rodného listu dítěte, případně kopií dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud jste občan státu mimo EU) doručí:
 1. Osobně – čas možnosti doručení je vždy pondělí a středa (8:00- 11:30), nebo v jiný termín po telefonické domluvě se školou (326 324 075)
 2. Poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 3. Datovou schránkou – kyas8mw
 4. Emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce sekretariat@zsbenese.cz

*V případě, že zákonný zástupce nemá možnost formulář vytisknout, domluví se s danou školou na tisku přímo ve škole.

 •  Zákonný zástupce v případě, že nemá možnost „Online zápisu“, si po telefonické domluvě se školou sjedná osobní návštěvu školy, kde bez přítomnosti dítěte vyplní formulář o zápisu do ZŠ a předá škole kopií rodného listu dítěte, případně kopii dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud jste občan státu mimo EU)

K zápisu se hlásí každé dítě, které k 31. 8. 2021 dovrší 6 let věku.

Dítě mladší 6 let lze přijmout k povinné školní docházce, požádá-li o to zákonný zástupce, za těchto podmínek:

 • dítě narozené v době od září do konce prosince 2021  má doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
 • dítě narozené v době od ledna do konce června 2022má doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
 • Toto doporučení je přílohou k žádosti o přijetí k povinné školní docházce.

Zákonný zástupce žáka může žádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. O odklad je možné požádat přímo při vyplňování formuláře online zápisu v příslušné položce. Žádost musí být doplněna doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty doloží zákonný zástupce (společně s formulářem) způsobem popsaným výše.

Školská poradenská pracoviště v Mladé Boleslavi:

 • PPP Středočeského kraje, pracoviště Mladá Boleslav, Václavkova 1040 (na 8. ZŠ)
 • SPC, Na Celně 2, Mladá Boleslav (součást SŠ, ZŠ, MŠ, DD a SPC Mladá Boleslav)

Jestliže dítěti již byl povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce musí opět požádat o přijetí k plnění povinné
školní docházky. Může požádat na jiné škole, než na které původně žádal. 

Zákonní zástupci žáka mohou volit školu mimo stanovený školský obvod. Přednostně jsou ale přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obvodu školy, a to do výše povoleného počtu
žáků uvedené ve školském rejstříku. Školské obvody jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018, kterou najdete na stránkách města Mladá Boleslav.

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22:

 1. Trvalé bydliště ve spádovém školském obvodu (viz. Vyhláška města Mladá Boleslav )
 2. Dítě je členem BK Mladá Boleslav
 3. Sourozenec na škole
 4. Bydliště v Mladé Boleslavi a okolí

Pořadí odevzdaných žádostí nemá vliv na rozhodování ve správním řízení. O přijetí k plnění povinné školní docházky rozhoduje ředitel. Seznam přijatých dětí bude  zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na stránkách školy, rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno v zákonné lhůtě.

Obecné informace  k zápisu najdete i na stránkách města Mladá Boleslav zde.